Bible je kniha všech knih. Nemusíte být věřící abyste ocenili její moudra a dobré rady. Podle Bible duch svatý vedl lidi aby napsali své knihy, které se potom dali dohromady. Je spoustu knih, které pojednávají o Ježíši a jak se choval, co dělal. Bible určitě stojí za přečtení celá. Já vám ale zde ukážu věci, které vás nejvíce zajímají. Tedy moudra a rady do životních situaci. Vyberu zde pouze pár protože je jich opravdu hodně. Na zbytek vás odkážu na příslušné knihy.

 

Zde jsou odkazy na knihy s moudry a radami pro vás a přátele.
Je jich v celé bibli hodně ale zde jsou knihy, které jich mají nejvíce.

Kniha Sírachovcova, Přísloví, Kazatel.

 

Oheň v klíně

27Může muž ukrýt oheň v klíně,
aniž by propálil si šat?
28Může snad chodit po žhavém uhlí,
aniž si spálí chodidla?
29Stejně tak ten, kdo s ženou bližního spí –
kdo se jí dotkne, trestu neujde!
30Zloděj nebývá haněn, když krade,
aby nasytil svůj neodbytný hlad.
31Sedmkrát více vrací, pokud je chycen,
všechno své jmění musí odevzdat.
32Jenom šílenec ale cizoloží,
kdo činí to, je sebevrah!
33Bití a ostuda na něj čeká,
pohanu svou už nikdy nesmaže.
34Žárlivost rozzuří manžela té ženy,
nelítostný bude v den pomsty své;
35nevezme ohled na žádné odškodnění,
sebevětší úplatek jím nepohne!

Vše má svůj čas

1Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas:
2Je čas rodit se a čas umírat,
čas sázet a čas sadbu vytrhat,
3čas zabíjet a čas uzdravovat,
čas bořit a čas budovat,
4čas plakat a čas se smát,
čas rmoutit se a čas tancovat,
5čas házet kamení a čas kamení sbírat,
čas objímat a čas objímání zanechat,
6čas hledat a čas pozbývat,
čas chovat a čas odmítat,
7čas trhat a čas sešívat,
čas mlčet a čas povídat,
8čas milovat a čas nenávidět,
čas boje a čas pokoje.
9Co tedy má ten, kdo se snaží, ze všeho svého pachtění? 10Vypozoroval jsem úkol, který dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. 11On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce, člověk však nevystihne Boží dílo od počátku až do konce.
12Usoudil jsem, že člověk nemá jiné štěstí než radovat se a užívat života. 13Může-li kdokoli jíst a pít a uprostřed svého pachtění se potěšit, je to Boží dar!
14Vím, že vše, co Bůh dělá, trvá navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho nic odejmout. A proč to Bůh dělá? Aby před ním měli bázeň.
15Co je, už bylo.
Co bude, už je.
Co minulo, Bůh vyhledá.

Viděl jsem všechno

15Za dnů své marnosti jsem viděl všechno: Spravedlivý umírá i se svou spravedlností, zlý žije dlouho i se svou špatností. 16Nebývej příliš spravedlivý ani přehnaně moudrý. Proč se máš trápit? 17Nebuď však ani příliš zlý a také nebuď bláhový. Proč máš předčasně umřít? 18Toho je dobré se držet a tamtoho se nepouštět; kdo je bohabojný, dodrží obojí.
19Moudrost je moudrému větší silou
než deset vládců ve městě.
20Na zemi není jediný spravedlivý,
který by konal dobro a nehřešil.
21Nestarej se o všechno, co se kde říká,
abys neslyšel kletby svého otroka.
22Ve vlastním srdci přece dobře víš,
že i tys druhé často proklínal.

 

Zde jsem vybral tři moudra. Mýslím, že mají velkou cenu stejně jako všechny ostatní, které zde jsou. Pokud vás zaujmou, přečtěte si více.

 

Zdroj: http://onlineb21.bible21.cz